هزینه کمیسیون را به چه صورت پرداخت کنم ؟

هزینه کمیسیون را به چه صورت پرداخت کنم ؟

به صورت نقدی همگام تنظیم قرارداد یا کارک به کارت و یا دستگاه کارتخوان